НОВОСТИ

“AŞTU” ÝGPJ paýtagtymyzda, GPON tehnologiýasynyň göwrümini giňeldýär.


 

Обзор применения PON технологии для предоставления услуг интернета в  условиях городской застройки. - IPboom

Paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän Çoganlydaky iki gatdan ybarat bolan täze jaýlary,  "AŞTU" ÝGPJ tarapyndan ýokary tizlikli optiki süýmleri bilen üpjün edildi we şu ýylyň dowamynda şaherimiziň 11-nji etrapçasyndaky 136 sany köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny şeýle-hem Bitarap Türkmenistanyň demirgazygynda ýerleşýän 59 sany ýokary rahatlykly köp gatly binalaryny ýokary tizlikli GPON torlary bilen üpjün etmegi meýilleşdirýär.  (GPON – bu giň zolakly we köp ugurly hyzmat ediş ulgamy bolup, ýeke-täk bir tor kabeliniň üsti bilen internet ulgamyny, telefon we teleýaýlym hyzmatlaryny ýokary hilli  ýerine ýetirmek üçin niýetlenen döwrebap sanly tehnologiýasydyr)

Häzirki wagtda Paýtagtmyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrundaky we Parahat-7/3 ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary, GPON tehnologiýasynyň esasynda gurnalan ýokary hilli operator hyzmatlaryndan giň göwrümde peýdalanýarlar .