Online Arza

Fiziki we ýuridiki şahslar tarapyndan daşary ýurtlardan getirilen radioelektron serişdeleri (öýjükli telefonlar, Wi-Fi routerler we ş.m.) Türkmenistanyň çägine girizmäge rugsat almak üçin degişli arza-sowalnamany elektron görnüşde dolduryp ugratmak üçin gerek bolan maglumatlar


+ Ýene goş
- Aýyr
+ Ýene goş


+ Ýene goş
+ Ýene goş
+ Ýene goş
+ Ýene goş
+ Ýene goş
+ Ýene goş
Üns beriň!
Resminamalaryň nusgalary skaner arkaly alynan bolmalydyr. Telefon arkaly düşürilen nusgalar kabul edilmeýär. ( .jpg ýa-da .png formatda bolmaly )
Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
+99312449131 +99312449161